top of page

Voor

mantelzorgers

Jong en

mantelzorg

Voor 

organisaties

07. Welke financiële, wettelijke en juridische ondersteuning is er?

De verzorging van ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking kan extra kosten met zich meebrengen. Hulpverlening kost geld, net als aangepast vervoer en de aanschaf van hulpmiddelen. Gelukkig kan een deel van de gemaakte kosten vergoed worden. Hier lees je welke regelingen er zijn.
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten door minder werken, uitkeringen of door extra uitgaven. Denk daarbij aan reiskosten, wassen, telefoneren en kosten van degene die zorg nodig heeft (zoals eigen bijdragen). Waar moet je rekening mee houden bij uitkeringen, welke vergoedingen zijn er? Lees hierover meer op website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligershulp in Nederland.
7.1 vergoeding van thuishulp
Voor de vergoeding van thuishulp ( huishoudelijke hulp en/of begeleiding) heb je de keuze uit:
• Zorg In Natura (ZIN): de zorgaanbieder stuurt hulp;
• Persoons Gebonden Budget (PGB): een budget waarmee je zelf zorg (of hulpmiddelen) kunt inkopen. Een PGB is alleen mogelijk als de zorg waarschijnlijk langer dan zes maanden nodig is. Bij het Servicecentrum PGB van de SVB kun je je laten informeren over het PGB.
Bij beide geldt mogelijk een eigen bijdrage. Hierover kun je meer informatie vinden op de website van het CAK.
CAK
De CAK voert bepaalde regelingen van de overheid uit, o.a. de inning van de eigen bijdrage in de WMO en Wet langdurige zorg.
0800-1925 (voor eigen bijdrage WMO)
0800-0087 (voor eigen bijdrage Wet langdurige zorg)
www.hetcak.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB beheert uw PGB en verzorgt alle betalingen.
030 - 264 82 00
via contactformulier op de website
www.svb.nl/int/nl/pgb/

Per Saldo
Deze vereniging voor budgethouders informeert en adviseert over het PGB en behartigt de belangen van mensen met een PGB.
0900 - 742 48 57
via contactformulier op de website
www.pgb.nl

7.2 vergoeding van hulpmiddelen, woonvoorziening en woningaanpassing
Hulpmiddelen via de zorgverzekeraar
Hulpmiddelen en medische voorzieningen vraag je aan bij de zorgverzekeraar. Denk aan prothesen, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, elastische kousen en een elektrisch hoog/laag bed. Vraag de hulpmiddelen aan in overleg met de behandelend arts. De hulpmiddelen kun je in eigendom of in bruikleen krijgen. Informeer naar de mogelijkheden bij de zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen via de gemeente (WMO loket)

Bij het WMO-loket van de gemeente (Team voor Elkaar) kun je terecht voor vragen en advies over vergoeding van hulpmiddelen (bijv. rolstoel, scootmobiel), vervoersvoorzieningen, woonvoorziening (bijv. traplift) en woningaanpassing

Team Voor Elkaar
Inloopspreekuren:
Brummen: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5
Maandag: 9:00 - 12:00 en Woensdag: 9:00 - 12:00

Brummen: gezondheidscentrum de Toren
Woensdag: 13.00-16.30 uur

Eerbeek: Servicepunt, Stuijvenburchstraat 66
Dinsdag: 8:30 - 12:00 en Donderdag: 8:30 - 12:00

0575 - 568 568 (werkdagen 9:00 - 12:00)
info@teamvoorelkaar.nl


Mantelzorg en wonen
Als mantelzorger overweeg je misschien om dichter bij degene te gaan wonen waarvoor je zorgt. MantelzorgNL, de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers, heeft op haar site een uitgebreid dossier "Mantelzorg en wonen", waarop je veel informatie over de voor -en nadelen van dichter bij elkaar wonen -of samenwonen en de diverse mogelijkheden daartoe vindt. Daarnaast is er ook informatie over woningaanpassingen aanwezig.
7.3 vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering soms vergoedingsmogelijkheden. Hierbij kun je denken aan bv vervangende mantelzorg, ondersteuning door een mantelzorgmakelaar of mantelzorgcursussen.
Neem altijd eerst telefonisch contact op met de zorgverzekeraar om te beoordelen of je recht hebt op een vergoeding. Informeer ook naar de voorwaarden en bij welke zorgverleners je terecht kunt.


7.4 vergoeding van vervoer
Vergoeding reiskosten
Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat echter geen algemene reiskosten voor mantelzorgers. Wel kun je de kosten aftrekken bij je belastingaangifte. Ook kun je je naaste vragen om een tegemoetkoming in de reiskosten. Meer informatie hierover vindt je op de website van MantelzorgNL https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/reiskostenvergoeding-voor-mantelzorgers/
030-760 60 55

Reiskostenvergoeding via WMO
Als je vanwege een langdurige ziekte of beperking niet meer zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunt maken, dan heb je soms te maken met hogere vervoerskosten voor bijvoorbeeld taxivervoer. Mogelijk heb je recht op een vervoerskostenvoorziening, als tegemoetkoming in deze hogere kosten. Voor meer informatie over de kortingspas kun je contact opnemen met Team voor Elkaar
Vervoer naar het werk
Is iemand door ziekte of een beperking niet in staat om lopend, per fiets of met het openbaar vervoer het werk te bereiken? Dan kan hij of zij een vervoersvoorziening aanvragen bij het UWV. Het gaat daarbij om een vergoeding vervoer/reiskosten of aanpassingen aan de auto.
Meer informatie: UWV.
0900 - 92 94 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/vervoer
Vervoer naar school
Wanneer heeft je kind recht op leerlingenvervoer? Op de website van de gemeente Brummen vind je informatie over de voorwaarden, de soorten vervoer en de aanvraag. Heb je vragen over leerlingenvervoer die niet beantwoord worden na het lezen van deze informatie? Bel dan naar Team voor Elkaar.
Team Voor Elkaar
Inloopspreekuren:
Brummen: Plein Vijf, Graaf van Limburg Stirumplein 5
Maandag: 9:00 - 12:00 en Woensdag: 9:00 - 12:00

Brummen: gezondheidscentrum de Toren
Woensdag: 13.00-16.30 uur

Eerbeek: Servicepunt, Stuijvenburchstraat 66
Dinsdag: 8:30 - 12:00 en Donderdag: 8:30 - 12:00

0575 - 568 568 (werkdagen 9:00 - 12:00)
info@teamvoorelkaar.nl

7.5 vergoeding via de bijzondere bijstand
Heeft degene voor wie u zorgt vanwege een ziekte of beperking te maken met zogenaamde ‘bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan’? Bijvoorbeeld door diëten, aanschaf of huur van hulpmiddelen en extra vervoerskosten? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand. Ook als mantelzorger kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand wegens extra kosten.
Meer informatie over de voorwaarden vindt je op de website van de gemeente Brummen.
https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/werk-en-inkomen/geldproblemen.html
7.6 aftrek belasting
Bepaalde kosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Meer informatie: Belastingdienst (0800 – 0543) of MantelzorgNL
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/belastingen/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken
7.7 financiële en schuldhulpverlening
Stichting Welzijn Brummen
Bij het Steunpunt Geld en Administratie kun je terecht voor hulp bij allerlei financiële en administratieve zaken.
Inloopspreekuur
Het Steunpunt Geld en Administratie houdt elke week inloop. Daar kun je zo binnenlopen met vragen over je financiën. Bijvoorbeeld over het maken van een budgetoverzicht en het invullen van formulieren. Of om te berekenen of je recht hebt op toeslagen.

• Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur, Tjark Riks Centrum Eerbeek
• Woensdag: 09.00 - 12.00 uur, Plein 5 Brummen
Vestiging Brummen: Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5
6971 CE Brummen
Vestiging Eerbeek: Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a
6961 DL Eerbeek
0575 - 561 988
info@welzijnbrummen.nl
welzijnbrummen.com

Bewindvoering
Als het niet meer mogelijk is dat je zelf je financiën regelt dan is er de mogelijkheid om beschermingsbewind in te laten stellen. Zie voor informatie:
www.rechtspraak.nl
www.bewindvoering.nl
www.goedvertegenwoordigd.nl

7.8 juridisch advies
MantelzorgNL
Informeert en adviseert over alle wet- en regelgeving waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. Denk aan een indicatiestelling, belastingen, persoonsgebonden budget (PGB), sollicitatieplicht en zorgverlof.
030 - 760 60 55 (Mantelzorglijn, op werkdagen van 09:00 - 18:00 uur)
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
https://www.mantelzorg.nl/

Rechtswinkel Zutphen/Juridisch loket
De rechtswinkel geeft gratis juridisch advies.
Inloopspreekuur:
dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur;
Donderdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur.
Polsbroekpassage 3, 7201 CE Zutphen
0900-8020 op maandag-donderdag van 9-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Vrijdag van 9.00-13.00 uur
www.juridischloket.nl/contact/zutphen

Rijksoverheid
Voor het aanvragen van diverse overheidsfolders en de formulieren o.a. voor ‘onder bewindstelling’ en 'mentorschap'.
1400
www.rijksoverheid.nl

Informatie over onder bewindstelling, mentorschap en curatele
www.rechtspraak.nl
www.bewindvoering.info
www.goedvertegenwoordigd.nl
www.NBPM.nl

http://mentorschapog.nl/


Advies over arbeid en zorg
Voor informatie over regels en regelingen rondom werk (combinatie werk/zorg, arbeidsongeschiktheid) kun je terecht bij:
• je werkgever of uitkeringsinstantie;
www.uwv.nl;
www.uitkeringen.pagina.nl;
www.werkenmantelzorg.nl
• SVB, 030 - 264 82 00,
www.svb.nl (informatie over arbeidsrecht);
www.minvws.nl (informatie over de zorgverzekeringswet).

Zorgverlof
Kom je door uw zorgtaak in de knel met uw werk, bespreek dit dan met je manager of personeelsfunctionaris. Probeer bijvoorbeeld flexibele werktijden af te spreken. En bekijk welke mogelijkheden je Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) biedt voor betaald en onbetaald verlof. Meer informatie en tips over de combinatie mantelzorg/werk:
030-7606055 (Mantelzorglijn)
https://mantelzorg.nl
0343-477890 (Werk en mantelzorg)
www.werkenmantelzorg.nl

7.9 mantelzorgwaardering
De voorheen verstrekte mantelzorgwaardebonnen worden niet meer uitgereikt. Deze actie is inmiddels komen te vervallen. Dit heeft te maken met het maken van financiële keuzes van de gemeente Brummen. Het is dus niet meer mogelijk om de waardebonnen aan te vragen.
De gemeente blijft goede ondersteuning aan mantelzorgers erg belangrijk vinden. Onder andere door de ondersteuning die het Knooppunt Mantelzorg Brummen biedt.
Jaarlijks organiseert het Knooppunt Mantelzorg Brummen in samenwerking met de gemeente Brummen een waarderings-activiteit voor mantelzorgers. Houdt hiervoor de lokale en sociale media in de gaten of kijk op www.mantelzorgbrummen.nl


7.10 zorgwetten
Voor informatie over wet- en regelgeving waar je als zorgvrager en als mantelzorger mee te maken kunt krijgen kun je kijken op de website van MantelzorgNL
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wetten

bottom of page